Zespół Szkół w Adamowie oferuje naukę w:

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

  • Zapraszamy osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i pragną zdobyć wykształcenie średnie.
  • Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota - niedziela).
  • Nauka trwa 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów gimnazjów i 8-letnich szkół podstawowych. Szkoła umożliwia wyrównanie różnic programowych.
  • Ukończenie liceum pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
  • Wszystkim absolwentom naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych proponujemy kontynuację nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych.

Policealna Szkoła dla Dorosłych

Zawód: Technik administracji:

INFORMACJE O ZAWODZIE

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Nauka w szkole kończy sie egzaminem potwierdzającym kwalifikacje. 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania i
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Back to top